قابل توجه دانشجویان محترم:

کلیه کلاس ها از تاریخ 1401/12/06به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل می گردد.