قابل توجه دانشجویان محترم:

کلیه کلاس های سرکارخانم ایرانمنش مورخ 28آبان ماه تشکیل نمی گردد.