کرمان، خیابان ابوحامد، انتهای خیابان اورژانس بیمارستان پیامبر اعظم، نبش میدان جیحون، طبقه اول دانشگاه علمی کاربردی مرکز شایان
شماره تلفن ثابت: 32233848
صدای مشاور: 09304519432