مهارت آموزان پس از انجام تست های استعدادیابی و مشاوره شغلی و تعیین سطح در یکی از پودمانهای هر عنوان آموزشی، فرآیند مهارت آموزی خود را آغاز می نمایند.معمولا هر رشته آموزشی مهارتی یک تا هفت پودمان داردکه مهارت آموز پس از ورود در هر یک از پودمانها شروع به فراگیری مهارت سخت و مهارت نرم در آن پودمان می کند.در پایان هر یک از پودمانها نیز، مهارت آموز به یک سری شایستگی شغلی(که می تواند بر اساس این شایستگی ها در محیط واقعی کار فعالیت نماید)کسب خواهد نمود.

به عنوان مثال مهارت آموزان رشته قناد حرفه ای در پایان پودمان اول نیز تعدادی شیرینی می توانند به تنهایی تولید نمایند.

و بدیهی است در پایان پودمان آخر مهارت آموزان می توانند به حداکثر مهارت لازم در آن حرفه آمنوزشی خود دست یابد.