فراخوان جذب و پذیرش ایده های فناورانه در مرکز نوآوری شایان