“بذر مهارت”
طرح استعداد یابی، مشاوره شغلی و آموزش های مهارتی

در این طرح برنامه ریزی آموزش مهارتی منجر به اشتغال به گونه ای طراحی شده است که فرد پس ازطی 5-7 پودمان مهارتی می تواند ازعهده وظایف شغلی در نظر گرفته شده به طریق مناسبی برآید و بصورت مستقل یا استخدام در سایر شرکت ها وارد بازار کار گردد. از ویژگی های بارز این طرح در مرحله اول انجام تست های مختلف استعداد یابی است که بر اساس تیپ شخصیتی، علاقمندی ها و پتانسیل های درونی فرد، رشته آموزشی وی تعیین می گردد. سپس در هر پودمان مهارت های سخت و مهارت های نرم لازم برای کار عملیاتی را به خوبی فرا می گیرد. شایان ذکر است پس از موفقیت در هر پودمان افراد به توانایی انجام کار مورد نیاز بازار اشتغال خواهند رسید و این آموزش ها عمدتاً بصورت عملی و در محیط واقعی کار به فراگیران ارائه خواهد شد. در تمام طول مدت دوره ها هر فرد در کنار یک منتور (فردی که در بازار کار حرفه ای مربوطه مشغول می باشد) قرار می گیرد و همچنین مشاوره های روانشناختی نیز دریافت خواهد نمود. تا به توانمندی علمی و روانی لازم برای موفقیت در شغل مورد نظر دست یابد. گروه هدف اصلی این برنامه نوجوانان متوسط اول به بالا می باشند. اما کلیه علاقمندان پس از تعیین سطح می توانند در یکی از پودمان های تعریف شده ، آموزش مهارتی خود را آغاز نمایند.