تغییر در ساعت کلاسی: کلاس مدیریت بهداشت با خانم توکلی یکشنبه ها ساعت 8:30 برگزار می شود.

کلاس اصول و فنون مذاکره آقای کمالی دوشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه برگزار نمی گردد.

کلاس شناخت فرصت های نوآور آقای کمالی دوشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه برگزار نمی گردد.

کلاس شیوه های کارآفرینی آقای کمالی دوشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه برگزار نمی گردد.

کلاس راه اندازی کسب و کار آقای کمالی دوشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه برگزار نمی گردد.

کلاس تکنیک های کارآفرینی آقای کمالی سه شنبه مورخ 1 خرداد ماه برگزار نمی گردد.

کلاس مشاوره و بازاریابی آقای کمالی دوشنبه مورخ 1 خرداد ماه برگزار نمی گردد.