کلیه کلاس های از تاریخ 01 مهرماه 1402به صورت حضوری برگزار می گردد.