کلیه کلاس های از تاریخ 06 اسفند ماه 1401به صورت حضوری برگزار می گردد.